« Back

Provinciálna kapitula - 3.deň

 

Tretí deň sa začal spoločnou modlitbou. Po krátkom stretnutí, počas ktorého bol prečítaný aj pozdrav pre diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa, sa sestry opäť rozdelili do skupín, v ktorých pokračovali v práci a spoločnom uvažovaní: Ku komu smeruje náš apoštolát?

            Po obedňajšej prestávke sa stretli v kapitulárnej miestnosti, kde prezentovali výstupy z práce jednotlivých skupín. Najviac rezonovala odpoveď, že Kristus je v Eucharistii, v Božom Slove a v bratoch i sestrách a On sám nám posiela chudobných a je vnútorným motívom našej služby. Deň sme ukončili spoločným slávením Eucharistie a adoráciou v kaplnke provinciálneho domu.

            Dnes by sme vám chceli predstaviť tie sestry, vďaka ktorým majú sestry kapitulárky postarané o všetko, čo potrebujú k tomu, aby kapitula mohla nerušene a plynulo prebiehať

            Naša vďaka patrí im, aj všetkým sestrám komunity v provinciálnom dome, ktoré sme menovite nespomenuli, za všetku ich starostlivosť.

            Ďakujeme!