« Back

„Poďte a uvidíte!“ - konferencia o pastorácii povolaní v Ríme

„Poďte a uvidíte!“ - konferencia o pastorácii povolaní v Ríme

sestry Caritas a Zdenka boli v Ríme na tejto konferencii, tak nám o tom niečo napísali.

Tieto Ježišove slová boli nosnou témou medzinárodnej konferencie o pastorácii povolaní, ktorá sa konala v Ríme v dňoch 1. - 3. decembra 2017 a ktorú organizovala Kongregácia pre zasvätený život. Je to jeden z prípravných krokov k Synode o mladých, viere a rozlišovaní, na ktorú sa Cirkev pripravuje. Veľkým svedectvom o živosti a rôznorodosti zasväteného života bola prítomnosť 800 rehoľníkov z rôznych štátov, kongregácii a rádov zo všetkých kontinentov.

Prvý deň sme si vypočuli prednášky o mladom človekovi dnešných dní, o jeho túžbach, slabostiach, ale aj silných stránkach. O mladom človekovi, ktorý stojí pred Ježišovými slovami „nasleduj ma!“ so svojím svetom, značne odlišným od toho nášho. Zaujímavé boli práce v skupinkách, kde sme mali zadefinovať dnešné výzvy pastorácie povolaní v našich kultúrnych kontextoch.

Druhý deň sa rehoľníci z rôznych štátov delili s tým, aké majú skúsenosti zo svojej služby na poli pastorácie povolaní. Vypočuli sme si čo „funguje“ v Afrike či v Brazílii, ako pracujú vo Vietname a Francúzsku. To, čo sa opakovalo, bola spolupráca medzi kongregáciami a jasnosť v prvotnom cieli pastorácie: „Privádzať mladých ku Kristovi!“

Popoludní nám predstavitelia jednotlivých kontinentov predstavili výzvy a ťažkosti, ale aj možnosti a bohatstvo, s ktorými sa „Sequela Christi“ (nasledovanie Krista) stretáva v jednotlivých kultúrach.

Viackrát zaznelo, že ak pastorácia mladých nie je pastoráciou povolaní, tak nie je správnou pastoráciou.

Výsledkom jednotlivých stretnutí v skupinách boli body, ktoré budú predložené synodálnym otcom a o ktorých si zasvätení z celého sveta myslia, že by sa k nim synoda mala vyjadriť.

Na záver mali slovo traja mladí rehoľníci (Bolívia, Nemecko, Filipíny), ktorí sa zúčastnili konferencie ako pozorovatelia. Ich úlohou bolo započúvať sa do príspevkov, vnímať atmosféru a smerovanie diskusií a z pohľadu „mladého rehoľníka“ povedať, čo podľa nich z toho všetkého čo videli, počuli a zažili je najdôležitejšie pre nich ako mladých ľudí.

Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov...