« Späť

Modlitby pri adventnom venci - 2. týždeň (2016)

Modlitby pri adventnom venci - 2. týždeň (2016)

Nedeľa 4. december 2016 
Obráťte sa!

Nemysli na obrátenie iba v negatívach, ako na snahu nehrešiť viac.
Ono je predovšetkým v radostnom objavení dobra, po ktorom túžiš a očakávaš ho.
Tým dobrom je prítomnosť Boha, ktorý volá, kričí a neprestáva ťa milovať.
Ak ťa Boh vola, necúvaj dozadu.
Nechaj sa premeniť a obrátiť, aby si mohla zakúsiť ozajstný pokoj.

Príď, Pane, a spas nás,
daj nám pocítiť tvoj mocný hlas, ktorý volá k radosti naše srdce.

Z evanjelia podľa Matúša (3, 1)
V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

Ocitol som sa ďaleko, ako v cudzej krajine, kde sa mi zdalo, že počuje tvoj hlas, ktorý mi hovorí: Ja som chlieb života, mnou sa sýť a budeš ma vlastniť.“ Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká dávna a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvoril. Bol si so mnou, a ja som nebol s tebou. Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu... (sv. Augustín)

Modlime sa: Vzdávame ti vďaky, Bože, náš otec, pre tvojho Ducha Svätého, ktorý pozýva Cirkev pripraviť cestu Tomu, ktorý jediný môže naplniť túžby a očakávania všetkých ľudí. Lebo on je Boh, a s Tebou i Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov.

 

Pondelok 5. december                                                                                                                  

Odvahu! Neboj sa! Hľa, tvoj Boh ťa príde zachrániť.
Po dlhej tme tvoje oči uvidia ; po dlhom tichu tvoje uši budú počuť odpoveď.
Ťažkosti stratia na sile a začne znovu kvitnúť nádej.
Skrze Ježiša ťa Boh znovu postaví na nohy, zmení ti srdce
a uistí ťa o víťazstve nad zlom.

Bože, príď a zachráň nás.
Pane, ponáhľaj sa nám pomáhať.

Z knihy proroka Izaiáša (35, 1-4)
Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sárona. Uvidia slávu Pána a velebu nášho Boha. Posilňujte ruky zoslabnuté, upevňujte chvejúce sa kolená. Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa! Hľa, váš Boh! Príde odveta, odplata Boha. On sám príde a spasí vás.“

Hľa, príde Kráľ, bežme v ústrety nášmu Spasiteľovi. Správne hovorí Šalamún: „Studená voda pre vyprahnutú dušu (je) dobrá zvesť z ďalekého kraja.“ (Prís 25,25) Dobrá zvesť je tá, ktorá ohlasuje príchod Spasiteľa, zmierenie sveta, dobrá budúceho života. Zvesti tohto typu sú osviežujúcou vodou, nápojom zdravej múdrosti pre dušu, ktorá má smäd po Bohu: naozaj, kto ohlasuje túto zvesť, čerpá vodu z prameňov spásy a dáva druhým piť. A duša, ktorá prijíma toto posolstvo nech odpovie slovami Alžbety: Čím som si zaslúžila, že Pán prichádza ku mne? (Blahoslavený Guerrico)

Modlime sa: Pane, náš Bože, v týchto časoch neistoty naše ruky sú sklesnuté a naše kolená podlomené. Príď a obnov medzi nami svoje zázraky, Ty, ktorý si poslal svojho Syna uzdravovať chorých, daj nám spoznať spásu, ktorú chceš darovať od teraz až na veky vekov.

 

Utorok 6. december                                                                                                                      

Nie si ty, kto hľadáš Boha ako prvý:
On ťa miluje a ťa hľadá aby si ho poznal a ešte viac hľadal.
Váž si sám seba si dôležitý pre Boha.
Vzdávaj vďaky: nechaj sa hľadať a dovoľ aby ti odpustil Ten, ktorý prichádza.

Príď, Pane
Zjednoť a zmier nás, tvoj ľud.

Z Evanjelia podľa Matúša (18,12)
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila?

Dobrý Pastier, ktorý dal život za svoje ovce, hľadá stratenú ovečku na horách a kopcoch, na ktorých sa prinášali obety falošným bohom. Keď ju nájde, položí si ju na plecia, na ktorých niesol drevo kríža, a donesie ju do večného života. Po prvom neistom svetle predchodcu prichádza samo Svetlo. Do hlase, prichádza Slovo, po priateľovi Ženích, prichádza Ženích sám... (sv. Gregor Naziánsky)

Modlime sa: Pane, Bože náš, príď k nám so silou tvojej nežnosti. Daruj nám milosť nespreneveriť tvoje výzvy, aby sme kráčali v ústrety Tebe a aby sme si s radosťou dokázali odpúšťať. Skrze Krista, nášho Pána.

Streda 7. december                                                                                                                     

Nehovor: Bože, kde si? Pozeraj a počúvaj vo svojom vnútri aj okolo seba.
Budeš môcť objaviť znaky jeho prítomnosti a počuť hlas, ktorý ťa volá.
Boh si vložil do srdca tvoj údel: v Ježišovi Kristovi ťa pozýva,
aby si ho v tvojich námahách a únavách prijala ako silu a občerstvenie.

Príď, Pane, nemeškaj!
Daruj nášmu životu svetlo a posilu!

Z Evanjelia podľa Matúša (11, 28-27)
Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Boh prišiel v tele, aby sa zjavil ľuďom, ktorí sú v tele a aby sme rozpoznali jeho dobrotu, ktorá sa zjavila v jeho ľudskosti... Nič neukazuje lepšie jeho milosrdenstvo ako to, že O prijal našu biedu... Z toho nech človek pochopí,  ako sa Boh oňho stará, a spozná čo myslí a cíti voči nemu. Nepýtaj sa, človeče, čo ty musíš trpieť, ale čo On trpel. Z toho čo on vytrpel a dosial pre teba rozpoznaj aký vzácny si pre Neho a pochop jeho dobrotu voči ľudstvu. (s. Bernard)

Modlime sa: Svätý a večný Bože, v tvojom milovanom Synovi si prisľúbil odpočinok a posilu pre tých, ktorá sa namáhajú a sú preťažení, ak prídu k tebe. Pomôž nám, aby sme bez únavy kráčali v ústrety Tebe nachádzajúc stále novú silu v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Štvrtok 8. december - Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie

Mária, skala, z ktorej vytryskne živá voda, oroduj za nás!
Mária, ohnivý stĺp, ktorý sprevádza v tme, oroduj za nás!
Mária, darkyňa nebeskej manny,  oroduj za nás!
Mária, mocná opora vo viere, oroduj za nás!
Mária, model srdca, ktoré počúva, oroduj za nás!
U svojho milovaného Syna, Pána a Učiteľa, oroduj za nás!

Príď, Pane, a zachráň nás.
Nauč nás počúvať Tvoje slová a zachovávať ich.

Z Evanjelia podľa Lukáša (1, 26-30)
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret,  k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.

Našla si milosť u Boha – hovorí Anjel Márii. Aké šťastné vyjadrenie. Mária stále nájde milosť, a milosť je to jediné čo naozaj potrebujeme. Panna rozvážna nehľadá múdrosť ako Šalamún, nie bohatstvo, slávu, moc... ale milosť. Lebo len milosť nás spasí. Sestry, prečo túžime po iných veciach? Hľadajme milosť a vyprosujme si ju prostredníctvom Márie, lebo ona nájde to čo hľadá a nič jej nebude odmietnuté z toho čo žiada. (sv. Bernard)

Modlime sa: Svätá Panna Mária, nenarodila sa na svete tebe podobná medzi ženami, dcéra a služobnica najvyššieho a zvrchovaného Kráľa, nebeského Otca, matka nášho najsvätejšieho Pána Ježiša Krista, nevesta Ducha Svätého. Oroduj za nás so svätým Michalom archanjelom, so všetkými nebeskými mocnosťami a so všetkými svätými u svojho najsvätejšieho milovaného Syna, Pána a Učiteľa. Amen

Piatok 9. december                                                                                                                      

Výzva k obráteniu a životu podľa plánov Kráľovstva Božieho je úloha, ktorá má výnimočné čaro.
No stretáva sa s neprimeranou a nestálou odpoveďou z našej strany.
Ťažoba zla sa nám zdá väčšia. Naše limity sa javia ako neprekonateľné.
Ale ani tak nie je dôvod strácať odvahu.
Rozpoznať a priznať túto našu ľudskú slabosť
znamená uznať Božiu nevyčerpateľnú lásku a schopnosť odpúšťať.

Pán je blízko.
Počúvajme dnes jeho hlas.

Z Knihy proroka Izaiáša (48,17-18)
Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť. Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako rieka a tvoja spravodlivosť ako morské vlny.

Pane, môj Bože, jediná moja nádej, daj aby mi únava nezabránila hľadať ťa, ale aby som stále s horlivosťou hľadal tvoju tvár. Keď sa postavím pred teba, vidím tvoju vernosť a moju slabosť: zachovaj prvé a uzdrav druhé; vidím tvoju múdrosť a moju nevedomosť: ty, ktorý si mi otvoril, prijmi ma, a otvor mi bránu keď budem klopať. Daj, aby som na teba stále pamätal, pochopil ťa a miloval ťa. (sv. Augustín)

Modlime sa: Bože, náš Vykupiteľ, ty si náš Učiteľ, ktorý nás vedieš po cestách nášho života. Urob nás vnímavými na tvoje výzvy, daj aby sme rozpoznali príchod tvojho Syna medzi nás a aby sme sa s odvahou vydali na cestu nasledovať Toho, ktory s tebou a Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov.

Sobota 10. december                                                                                                                      

Naša sila nie je z nás, ale od Boha.
Sme vyschnutou zemou, suchým a holým drevom:
každý deň sa toho dotýkame.
Ale neúspechy nás nesmú zastaviť.
Každému z nás bola darovaný Duch Boží, udalosti Turíc sa uskutočňujú v nás
a to čo je v nás chudobou alebo slabosťou alebo hlúposťou
sa stane v Duchu Kristovom stane silou.

Príď, Pane, so silou svojho Ducha.
A obnov v nás oheň svojej lásky.

Z Evanjelia podľa Matúša (10,13-17)
Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Pán, darujúc učeníkom moc znovuzrodiť ľudí v Bohu, im povedal: „Choďte, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ A tento Duch, ktorého prostredníctvom prorokov Pán prisľúbil vyliať v posledných časoch na svojich služobníkov a svoje služobnice. On zostúpil aj na Syna Božieho, ktorý sa stal synom človeka. On si privykol prebývať v ľudskom pokolení, privykol si spočinúť na ľuďoch a bývať v Božích stvoreniach, konať v nich vôľu Otcovu a premieňať človeka starého na človeka nového v Kristovi. (sv. Irenej)

Modlime sa: Zvelebený buď Bože, milovník človeka, ktorý na chudobných zjavuješ svoje bohatstvo aby sa nikto pred ním nevyvyšoval. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

 

pripravila: S. Caritas OSF
ilustračný obrázok: www.catholicmom.com