« Späť

Modlitby pri adventnom venci - 4. týždeň (2016)

Modlitby pri adventnom venci - 4. týždeň (2016)

ADVENTNÁ NOVÉNA

17. december

Ježiš, Syn Boha, sa stal jedným z nás, jedným u našej rodiny,
aby my všetci sme sa mohli stať členmi jeho rodiny.

Ó, Múdrosť, vyšla si z úst Najvyššieho;, ty riadiš všetko mocne i jemne,
Príď a nauč nás ceste múdrosti.

Z Evanjelia podľa Matúša (1,16)
Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Pozrime sa na Jozefa vo svetle rodokmeňu Ježiša Krista: ženích v čistote, je otec aj v týmto spôsobom... Poviete, že nesplodil Ježiša podľa poriadku prirodzenosti? A vari Mária ho počala podľa poriadku prirodzenosti? Teda: to čo urobil Duch Svätý – urobil pre obidvoch. Totiž Jozef, podľa evanjelistu Matúša, bol „spravodlivý“. Boli spravodliví obidvaja: ženích aj nevesta. Duch Svätý spočinul na ich spoločnej spravodlivosti, a dal Syna obidvom. (sv. Augustín)

Modlime sa: Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh Ježiša Krista a náš Boh, ty si prisľúbil Jakubovi kráľovstvo bez konca. Daj, aby sme rozpoznali tvojho Syna, potomka ľudského rodokmeňa, Toho, ktorému patrí všetka moc a ktorého všetky pokolenia budú poslúchať na veky vekov.

 

18. december – Nedeľa: Emanuel „Boh s nami“    

Spolu s Máriou sv. Jozef je osobou, ktorý môže byť pre nás
a pre naše komunity (rodiny) osobitným príkladom prijímania Pána
a jeho plánu pre náš život.
Jozef dôveroval Bohu  aj keď nechápal do hĺbky Božiu vôľu.
Vedel, že Boh je verný svojim prisľúbenia a chce len dobro pre človeka.
Božia sila sa stala jeho odvahou, s ktorou sa postavil tvárou v tvár každej situácii.

Ó, Pane, Vodca svojho ľudu
Príď, vystri svoju ruku a vysloboď nás.

Z Evanjelia podľa Matúša (1,20-24)
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

On príde! A keď On príde, príde radosť. Ak ho chceš, je ti blízko. Prihovára sa ti, aj keď sa mu ty neprihováraš; ak ho nemiluješ, on ťa miluje ešte viac. Ak sa stratíš, príde ťa hľadať; a ak nevieš kráčať, ponesie ťa. Ak plačeš, si blahoslavený, pretože on ťa poteší; ak si chudobný, zaistil si si Božie kráľovstvo; a máš hlad a smäd po spravodlivosti, budeš nasýtený; ak si prenasledovaný pre spravodlivosť, raduj sa a jasaj.

Modlime sa: Pane Ježišu, Syn Dávidov, ty si chcel prísť medzi nás narodením sa z Panny Márie a vyrastajúc pod ochranou Jozefa, spravodlivého. A keďže už patríš k nášmu ľudskému pokoleniu, buď stále naším Emanuelom „Boh s nami“ na veky vekov.

 

19. december

Príchod Ježiša vyžaduje od všetkých nás hlboké obrátenie srdca,
bezhraničnú dôveru v lásku Boha
a v jeho schopnosť dať vykvitnúť životu v situáciách pre nás nemožných.
Príprava na Vianoce prechádza zvestovaním narodenia Jána – Predchodcu
a jeho misie Zachariášovi a Alžbeta: „pripraviť Pánovi dokonalý ľud“.
Na ceste obrátenia je nevyhnutné s dôverou prijať Božie Slovo
a s radosťou rozpoznať čo všetko Pán vo svojej láske robí pre nás.

Pane, očakávaný národmi ako Spasiteľ
Príď a osloboď nás, nemeškaj.

Z Evanjelia podľa Lukáša (1,11-17)
Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“

Slovo Boha si spravilo príbytok medzi ľuďmi a sa stalo Synom človeka, aby naučilo človeka chápať Boha. Preto Boh sám nám dal ako „znamenie“ našej spásy toho, ktorý narodený z Márie Panny, je Emanuelom. Lebo On chcel spasiť tých, ktorý z vlastnej moci nemali žiadnu možnosť spasiť sa. (sv. Irenej)

Modlime sa: Pane, náš Bože, nám sa nezjavujú anjeli, ktorí by nám ukazovali tvoje cesty. Ty si spôsobil, že neplodná Alžbeta porodila, daj nech sa aj v nás zrodí tá sila lásky, ktorá nás uschopní rozpoznať tvoju vôľu vo všetkých našich každodenných situácia. Skrze Krista nášho Pána.

 

20. december

Nemôžeme byť skutoční učeníci Ježiša Krista, ak neostaneme ako Mária v počúvaní vôle Otca.
Pre všetkých Mária je modelom viery a pripravenosti,
obrazom Cirkvi, ktorá je povolaná uskutočňovať vôľu Pána.
Bdelí v modlitbe, radostní vo vzdávaní vďaky, učme sa od nej byť štedrí v plnení Božej vôle,
pripravení prijať Pána, ktorý prichádza.
Mária vedela rozpoznať iniciatívu Boha a bola pripravená prijať ju.
Pochopila, že iba jedna vec má skutočnú hodnotu a prijala ju za svoju:
Božia vôľa v jej živote: „Hľa,... nech sa mi stane podľa tak ako si povedal.“

Príď, Pane, ty otváraš brány večného Kráľovstva
Príď a vyveď zo žalára spútaného, toho, čo sedí vo tme.

Z Evanjelia podľa Lukáša (1, 26-31.38)

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“ (...) Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Panna, neotáľaj s odpoveďou. Odpovedz rýchlo anjelovi, ba skrze anjela samému Pánovi. Povedz slovo a prijmi Slovo: povedz svoje slovo a počni Božie Slovo, vyslov pominuteľné slovo a objím večné Slovo.  Blahoslavená Panna, otvor srdce viere, pery vyznaniu a lono Stvoriteľovi. Hľa, Ten, ktorý prichádza je túžbou všetkých národov. Nech sa nestane, kým ty si nerozhodná, žeby prešiel popri bráne, a ty budeš musieť bolestne hľadať, koho tvoja duša miluje. Vstaň, bež a otvor! Vstaň s vierou, bež s oddanosťou, otvor vyznaním! Povedz: ,Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova‘“ (Sv. Bernard).

Modlime sa: O, Bože, ty si nám v Synovi Panny dal znamenie tvojej nežnosti, otvor celé naše bytie tvojmu príchodu, aby sme stvárňujúc život podľa tvojho Slova prinášali ovocie spravodlivosti a lásky, Skrze Krista nášho Pána.

 

21. december

Očakávať a prijať Ježiša ktorý prichádza
znamená rozpoznať ho a prijať ho v stretnutí s druhými, v službe bratom a sestrám.
Mária očakáva Ježiša kráčajúc k Alžbete, svojej príbuznej, aby jej poslúžila.
Skutočné symboly Vianoc nie sú tie ponúkané obchodmi a egoistickým konzumizmom
ale sú to znaky stretnutí, pokoja, darovania sa druhým, štedrou a nezištnou službou.

Kristus, žiara večného svetla a slnko spravodlivosti
Príď a osvieť tých, ktorí kráčajú vo tme smrti.

Z Evanjelia podľa Lukáša (Lk 1, 41-45)
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Blahoslavená ty, ktorá si uverila. Ale blahoslavení ste aj vy, ktorí ste počuli a uverili: lebo každá duša, ktorá uverí, počne a porodí Slovo Božie a rozpozná jeho diela. Nech je v každom z vás Máriina duša, ktorá bude velebiť Pána; nech je v každom z vás duch Márie, aby oslavoval Boha. Je len jedna Matka Kristova podľa tela, ale podľa viery Kristus je plodom všetkých, pretože každá duša prijme Slovo Božie, ale iba ak je nepoškvrnená a odolná nerestiam, ak si chráni čistotu. Každá duša, ktorá sa takto zachová, velebí Pána ako ho velebila Máriina duša, a jej duch bude jasať v Bohu. (sv. Ambróz)

Modlime sa: Pane Ježišu, plod požehnaného lona Márie, daj nám veriť tvojmu Slovu, aby sme mohli jasať v radosti v Duchu, ktorý ťa zjednocuje s Otcom po všetky veky vekov.

 

22. december

S Máriou každý z nás je pozvaný povedať svoje vlastné vďakyvzdanie Pánovi za dar spásy.
Chválospev chudobných Izraela je vložený do úst tej,
ktorá sa nachádza na vrchole ich vrúcneho očakávania.
Na prelome Starého Testamentu, z ktorého znova opakuje mnohé úryvky
a Nového, ktorý ospevuje centrálny motív spásy uskutočnený v Ježišovi Kristovi,
Magnifikat sa stal tiež jednou z najkrajších modlitieb komunít prvých kresťanov.

Zachráň nás, Pane, vo svojom milosrdenstve
Ponáhľaj sa nám na pomoc.

Z Evanjelia podľa Lukáša (1, 46-47)
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi

Ako ste mohli čítať aj na inom mieste: Velebte so mnou Pána. Pán je velebený nie preto, žeby ľudské slovo mohlo pridať niečo jeho veľkosti, ale preto, že on bude oslávený v nás. Kristus je obraz Boha: preto duša, ktorá uskutočňuje správne a nábožné skutky, velebí obraz Boha  a podobu ku ktorej bola stvorená, a zatiaľ čo ju velebí má účasť na jej veľkosti. (sv. Ambróz)

Modlime sa: Ó, Bože, náš Spasiteľ, ty si zhliadol na poníženosť tvojej služobnice, Panny Márie, obnov aj dnes v nás zázrak tvojej lásky, aby aj náš duch mohol jasať v Duchu Ježiša Krista, nášho Pána.

 

23. december

Anjel oznámil Zachariášovi a Alžbete narodenie Jána Krstiteľa,
aj keď pre ich pokročilý vek už nedúfali, že budú mať dieťa.
Na prekvapenie všetkých a nečakaným spôsobom
 bolo oznámene aj jeho meno: „Ján sa bude volať!“
Ukazuje nám to, ako Boh nás pozná, stále nás miluje
a zveruje každému jednému z nás mimoriadnu misiu,
ktorú máme naplniť svojim životom.

Emanuel, Boh s nami, očakávanie národov a ich Spasiteľ.
Príď a zachráň nás svojou prítomnosťou.

Z Evanjelia podľa Lukáša (1, 59-64)
Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.

Zachariáš mlčí a stráca hlas, až kým sa nenarodí Ján, Pánov predchodca, a vtedy sa mu hlas vracia. Čo iné znamená Zachariášovo mlčanie, ako tajomné proroctvo, pred Kristovým kázaním istým spôsobom skryté a uzavreté? Otvorí sa pri jeho príchode, stane sa jasným, keď príde Ten, ktorého predpovedalo. Otvorenie Zachariášovho hlasu pri Jánovom narodení je to isté, čo roztrhnutie opony pri Kristovej smrti na kríži. Keby bol Ján zvestoval seba samého, Zachariášove ústa by sa neboli otvorili. Jazyk sa rozväzuje, lebo sa rodí hlas. Lebo keď už Ján zvestoval Pána, opýtali sa ho: „Kto si ty?“, odpovedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti.“ Ján bol hlas. Ale Pán bol „na počiatku Slovo“. Ján bol hlasom za istý čas, Kristus je večným Slovom od počiatku. (sv. Augustín)

Modlime sa: Bože milosrdenstva, vďaka tebe sa rozviazal jazyk nemého a on ťa mohol velebiť. Osloboď dnes naše srdce, aby mohlo konať ako ty chceš, aj keby bola tvoja misia pre nás akokoľvek prekvapivá. Skrze Krista, nášho Pána.

 

24. december

Zachariáš vyspieval napĺňajúce sa prísľuby spásy,
ktoré Boh zjavil v starých proroctvách.
Pohnutý Duchom, tento kňaz Starej Zmluvy pozdravuje Zornicu Novej Zmluvy,
ktorej jeho syn bude nazývaný Predchodcom.

Pamätaj, Pane, na tvoje priateľstvo s nami.
Aby sme, oslobodení od každého zla, mohli chváliť stále tvoje meno.

Z Evanjelia podľa Lukáša (1,  67-72)
Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu.

„Preber sa, človeče: Boh sa kvôli tebe stal človekom. „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a Kristus ťa osvieti.“ Ešte raz hovorím: Kvôli tebe sa Boh stal človekom. Bol by si býval naveky mŕtvy, keby sa on nebol narodil v čase. Nikdy by si sa nebol oslobodil od slabostí hriešneho tela, keby si on nebol vzal telo podobné hriešnemu. Postihlo by ťa večné nešťastie, keby sa on nebol podujal na toto milosrdenstvo. Nikdy by si nebol získal nový život, keby on nebol prijal tvoju smrť. Bol by si padol, keby ti on nebol prišiel na pomoc. Bol by si zahynul, keby nebol on prišiel. Pripravme sa sláviť v radosti príchod našej spásy, nášho vykúpenia.  (sv. Augustín)

Modlime sa: Pane, Bože milosrdenstva, ty si našim otcom dal spoznať tvoje milosrdenstvo a Jána Krstiteľa si povolal, aby ukázal tvojmu ľudu dar spásy. Daj nám dnes pocítiť nežnosť tvojho srdca, ktorú nám zjavil svoj Syn tým, že sa stal Dieťaťom. On, ktorý zdieľa tvoju slávu v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

24. december (noc) Vigília narodenia Pána

S postojom pokorných, ako bol láskavý postoj Márie a Jozefa,
sme pozvaní ísť až do Betlehema kontemplovať tajomstvo Ježiša, ktorý sa rodí,
prichádza medzi nás, aby zmenil náš život a stal sa nám spoločníkom na životných cestách.
Jeho príchod dáva zmysel našim cestám a osvecuje tvár každého z nás.
Ježiš je pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka.

Príď, Pane, Spasiteľ sveta.
A daruj nám svoj pokoj a svoje svetlo.

Z Evanjelia podľa Lukáša (2, 4-7)
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

Milovaní, radujme sa, veď sa dnes narodil náš Spasiteľ. Smútok nemá miesto pri zrode nového života; a tento život odstránil strach zo smrti a vlieva do nás radosť z prisľúbenej večnosti. Nik nie je vylúčený z účasti na tomto rozochvení, všetci máme rovnaký dôvod spoločne sa radovať: veď náš Pán, víťaz nad hriechom a smrťou, prišiel vyslobodiť všetkých, lebo nik nebol bez viny. Nech jasá svätý, lebo sa blíži k palme víťazstva; nech sa teší hriešnik, lebo sa mu ponúka odpustenie; nech si vydýchne pohan, lebo je pozvaný k životu. (sv. Lev Veľký)

Modlime sa: Vzdávame ti vďaky, Bože lásky, nežnosti a milosrdenstva: včera pokorným ohlásená a zverená dobrá novina spásy sa zjavuje dnes prostredníctvom daru Ducha; a uvidíme ju zajtra, naplno zrealizovanú, keď Cirkev bude zbierať ovocie jej víťazstva. Skrze Krista, nášho Pána.

 

pripravila: S. Caritas OSF
ilustračný obrázok: store.pauline.org