« Späť

6. deň deviatnika pred sviatkom sv.Františka (30.9.)

6. deň deviatnika pred sviatkom sv.Františka (30.9.)

(Putovanie na Greccio)

Úryvok z Assiskej kompilácie:
Kláštor v Grecciu bol chudobný a jeho bratia boli známi svojím príkladným životom. Tamojší obyvatelia sa napriek nedostatku a prostote podobali blahoslavenému Františkovi viac než iní v celej tejto provincii. Povzbudení jeho príkladom a kázaním, ako aj príkladom jeho bratov a inšpirovaní milosťou Božou, mnohí obyvatelia vstúpili do rehole. Mnohé ženy zložili sľub čistoty a prijali rehoľný habit, a pritom zostali vo svojich domoch. Aj keď bývali vo svojich rodinách, viedli spoločný život, pestovali čnosti, umŕtvovali telo pôstom a modlitbou. Hoci boli mladé a prosté, konali tak, že bratom a ostatným ľuďom sa zdalo, akoby nežili vo svete a v rodine, ale v kláštore medzi svätými rehoľníčkami, ktoré sú už dlhé roky oddané službe Kristovi. Preto aj
blahoslavený František často hovorieval bratom, mysliac na mužov a ženy z Greccia:
„Nepoznám ani veľké mesto, kde by sa toľko ľudí obrátilo k Pánovi, ako v Grecciu,
v takom malom mestečku“. A ako to bratia robievali v tom čase v mnohých kláštoroch, aj v Grecciu, často spievali večer chvály Pánovi. Vtedy ženy aj muži, starší aj mladší vychádzali z domovov, zhromaždili sa na ceste pred mestečkom a nahlas odpovedali bratom na ich spev: „Buď pochválený Pane, Bože!“ Ba aj malé deti, sotva sa naučili hovoriť, už chválili Boha, ako len vedeli.

Z listu veriacim (neskoršia verzia)
Milujme Boha a uctievajme ho čistým srdcom a čistou mysľou, lebo on sám si to
nadovšetko prial a povedal: „Praví ctitelia sa budú Otcovi klaňať v Duchu
a v pravde“. Takže všetci, ktorí ho uctievajú, majú ho uctievať v duchu pravdy.
Chváľme ho a modlime sa k nemu vo dne i v noci, hovoriac: „Otče náš, ktorý si na
nebesiach,“ lebo sa treba stále modliť a neochabovať. A všetkých mužov a ženy,
ktorí slová nášho Pána Ježiša Krista ochotne prijmú, pochopia a svojím príkladom
budú odovzdávať druhým a ak v nich vytrvajú do konca, nech požehná Otec, Syn
a Duch Svätý. Amen

KRÁTKE RESPONZÓRIUM:
Antifonárka: Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Aby sme mali Ducha Pánovho
Všetci: oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána

Foto: S.Františka Čačková