« Späť

Modlitby pri adventnom venci - 3. týždeň (2016)

Modlitby pri adventnom venci - 3. týždeň (2016)

Nedeľa 11. december 2016 Radujte sa!

Príď, Syn pokoja, my nevieme, čo je skutočný pokoj, preto prichádzaj stále!
Príď a osloboď nás, my stále sme otrokmi niečoho, preto prichádzaj stále!
Príď a poteš nás, my sme často smutní, preto prichádzaj stále!

Príď, Pane, Boh radosti.
A obráť naše srdcia k svojmu Slovu.

Z Evanjelia podľa Mt (11, 7-10)
Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘ Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

Táto lampa určená na to, aby osvetlila svet ma napĺňa radosťou, pretože vďaka nej som rozpoznal pravé svetlo, ktorá svieti v tmách ale tmy ho neprijali. Ján, my ťa môžeme obdivovať, si najväčší medzi svätými; ale napodobniť tvoju svätosť je pre nás nemožné. Ty sa ponáhľaš pripraviť Pánovi dokonalý ľud z mýtnikov a hriešnikov. Prihováraš sa im slovami, ktoré sú bližšie ich možnostiam ako k tvojmu životu. Predlož teda model dokonalosti, nie podľa tvojho štýlu života, ale primeraný slabosti ľudských možností. (Blahoslavený Guerrico z Igny)

Modlime sa: Láskavý Bože, zhliadni na svoj ľud, ktorý tak túžobne očakáva slávnosť Narodenia Pána; priprav nám srdcia na sviatky našej spásy, aby nám boli dňami radosti a velebnej oslavy teba. Skrze Krista nášho Pána.

 

Pondelok 12. december                                                                                                                  

Kristus je pre nás všetkým.
Ak túžiš po uzdravení tvojich rán, on je Lekár.
Ak si stiesnený vinou, on je Spravodlivosť.
Ak potrebuješ pomoc, on je Sila.
Ak sa bojíš smrti, on je Život.
Ak túžiš po nebi, on je Cesta.
Ak unikáš pred tmou, on je Svetlo.
Ak hľadáš jedlo, on je Pokrm. (sv. Ambróz)

Príď, Pane, a navštív nás svojim pokojom.
tvoja prítomnosť nás naplní radosťou.

Z knihy Numeri (24,5-7.17)
Aké krásne sú tvoje stany, Jakub, tvoje príbytky, Izrael! Tiahnu sa do diaľav ako údolia, ako zavlažené záhrady pozdĺž rieky, ako aloy, ktoré zasadil Pán, a ako cédre pri vode. Voda tečie z jeho vedier a jeho semeno má bohatú vlahu. Jeho kráľ bude väčší než Agag a slávne bude jeho kráľovstvo. Vidím ho, ale nie teraz, hľadím na neho, no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa dvíha z Izraela.“

Iba ty si naozaj Pán: tvoja vláda  nad nami je našou spásou a slúžiť ti znamená pre nás byť tebou spasení. A čo iné by bolo tou spásou ak nie milovať ťa a byť tebou milovaní. Presne tak: miloval si nás prvý,  aby sme ťa mi mohli milovať a my by sme nemohli byť tým, prečo sme boli stvorení, ak by sme ťa nemilovali. (Guglielmo zo Saint Thierry)

Modlime sa: Pane Ježišu, ty si zatvoril ústa tým, ktorí bezdôvodne odmietali tvoju autoritu. Daj nám srdce otvorené prijať autentických poslov, ktorých dnes, tak ako včera, vzbudzuje  tvoj Duch, ktorý s tebou a s Otcom žije a kraľuje na veky vekov.

 

Utorok 13. december                                                                                                                      

Tvoj život má väčšiu cenu ako si ty myslíš.
Akokoľvek zmýšľaš dobre o sebe, Boh si ťa váži a miluje ťa ešte viac.
Ježiš Kristus, keď prišiel medzi nás, spojil tvoj život so svojim.
a volá ťa naplno realizovať plány svojho Kráľovstva.
Od teba sa vyžaduje aby si veril a prijal Evanjelium
aby si si nechal zmeniť srdce.

Príď, Pane, medzi nás.
A daruj nám tvoje kráľovstvo slobody, spravodlivosti a pokoja.

Z knihy proroka Sofoniáša (3,12-13)
Ponechám v tvojom strede ľud pokorný a chudobný.‘ Zvyšky Izraela budú dôverovať v Pánovo meno; už nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož, v ich ústach sa už podvodný jazyk nenájde. Nik ich nevystraší, keď sa budú pásť a odpočívať.“

Boh je Otec, Abba. On chce teba a ty sa nezaobídeš bez neho. Rodí sa nová blízkosť, veľký príchod, na ktorý nebo i zem sa dívajú prekvapene. Ak máš hlad, on je tvoj chlieb. Ak máš smäd, on je tvoja voda. Ak si v tme, o je tvoje svetlo, ktoré nezapadá. Ak si nahý, on je tvojim rúchom nesmrteľnosti. (s. Ambróz)

Modlime sa: Bože, ty si Svätý Izraela, ty chrániš ľud, ktorý dôveruje tvojmu menu. Daj nám uši, ktoré budú načúvať tvojmu Slovu, srdce, ktoré bude s radosťou uvažovať nad tvojim Slovom a vôľu, ktorá nás bude neochvejne viesť k uskutočňovaniu tvojho Slova. Skrze Krista nášho Pána.

 

Streda 14. december                                                                                                                      

Dvihnite hlavu a nenechajte sa ubíjať protivenstvami.
Život nie je len v tvojich rukách: Je tiež v rukách Božích.
On je Otec, ktorý nezabúda na nikoho zo svojich detí:
Prostredníctvo Ježiša uskutočňuje aj v tebe
svoj plán spásy.

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
A daj nám svoju spásu.

Z Knihy proroka Izaiáša (45,6-8)
„Ja som Pán a nik iný, ja tvorím svetlo a pôsobím tmu, dávam šťastie a dopúšťam nešťastie; ja, Pán, robím toto všetko. Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Nech sa otvorí zem a zrodí spásu; a spolu s ňou nech vzíde spravodlivosť; ja, Pán, som ju stvoril.“

Toto je teda viera, ktorú vyznávame: veríme v Krista, ktorý vystúpil na nebesia a sedí po pravici Otca. Príde v sláve súdiť živých i mŕtvych. A jeho kráľovstvu nebude konca. Príde, príde náš Pán, Ježiš Kristus z neba; príde v sláve na konci sveta stvoreného, v posledný deň. Nastane koniec tohto sveta a začiatok sveta nového. (sv. Cyril Jeruzalemský)

Modlime sa: Vzdávame ti vďaky, Bože, náš Otec, pre tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý prišiel, aby sme mohli vstať a zodvihnúť hlavy. Zobuď v našom živote túžbu po modlitbe a láske, aby sme boli pripravené ísť ti v ústrety v deň, keď prídeš v sláve so všetkými svätými. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

Štvrtok 15. december                                                                                                                     

Hlad, bieda, bolesť, vojny, ktoré trápia našu zem a vyrušujú našu existenciu
môžu byť premožené.
Bojuj každý deň bez poddania sa, istý konečným víťazstvom.
Tvoj hlad a tvoj smäd veľa hlbší budú maž odpoveď:
Pán Ježiš, keď príde, osuší každú slzu a premôže každú neprávosť,
odstráni zlo a smrť navždy.
On je pravý chlieb, ktorý nasýti a živá voda, ktorá napojí.

Príď, Pane, a zachráň tvoj ľud.
Daj aby sme boli pripravení na stretnutie s tebou.

Z knihy proroka Izaiáša (54,4-5)
Neboj sa, lebo nebudeš zahanbená, ani sa nepýr, nebudeš potupená, zabudneš na hanbu svojej mladosti a nespomenieš si už na potupu svojho vdovstva. Veď tvoj Stvoriteľ je tvojím ženíchom, „Pán zástupov“ je jeho meno. Svätý Izraela je tvoj vykupiteľ, „Bohom celej zeme“ sa nazýva.

V prvom príchode prišiel v slabosti tela, v tomto prichádza v moci Ducha, a v poslednom príde v sláve. Tento príchod je cestou, ktorá spája prvý a posledný príchod: v prvom Kristus bol naša spása, pri poslednom príchode sa zjaví ako náš život, v tomto je našou posilou a útechou. Preto sú blahoslavené tí, ktorí uchovávajú Božie slovo, chránia ho aby mohlo zostúpiť do hĺbky duše a meniť v nej city a zvyky. Sýť sa týmto dobrom a z neho nech saje potešenie tvoja duša. Nezabudni sýtiť sa týmto chlebom, aby tvoje srdce nestvrdlo a tvoja duša aby sa živila výdatným pokrmom.

Modlime sa: Pane, ty si nám prisľúbil, že raz zasadneme s tebou za stôl v tvojom Kráľovstve. Daj nech táto nádej nám pomáha prekonávať ťažkosti a neochabovať v službe bratom a sestrám, v ktorých chceme vidieť teba, Ježišu Kriste. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

Piatok 16. december                                                                                                                      

Príď nás nájsť, lebo my sa stále viac strácame, preto prichádzaj stále!
Príď, ty ktorý nás miluješ, lebo nik nie je v spoločenstve s bratmi a sestrami,
ak nie je v spoločenstve s tebou, Pane.
My všetci sme vzdialení, stratení, nevieme kto sme, čo chceme...
Príď, Pane. Prichádzaj stále, Pane!

Príď, Pane, osvieť svoj ľud svojim svetlom.
Nedovoľ, aby sme blúdili v tmách, ale ukáž nám svetlo života.

Z Evanjelia podľa Jána (5,33-35)
Ježiš povedal Židom: „Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.

Prorok vyspieval vykúpenie Izraela, odpustenie darované Jeruzalemu, a prosil o útechu; čas útechy, tak blízky, dokonca už prítomný, hľa prichádza: prichádza náš Spasiteľ. Cestu mu pripravuje Predchodca poslaný Bohom, Krstiteľ, ktorý na judejskej púšti kričí a volá: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.“ Samotný Spasiteľ o ňom povedal: „On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.“ Ale Slnko spravodlivosti a pravé Svetlo je Kristus!

Modlime sa: Dobrý Bože, Jána si vyvolil aby pripravil cestu tvojmu Synovi. Posielaj aj dnešnému svetu svojich služobníkov, ktorí budú pripravovať bratov a sestry na tvoj príchod  a nám daj citlivé srdce na výzvy, ktoré nám skrze nich budeš posielať. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

pripravila: S. Caritas OSF
ilustračný obrázok: wikipedia