« Späť

Vianočná oktáva

"Voľné pokračovanie" modlitieb pri adventnom venci 2016

25. december  Slávnosť Narodenia Pána

Narodil som sa chudobný, hovorí Boh, aby si ma ty mohol považovať za najväčšie bohatstvo.
Narodil som sa malý, hovorí Boh, aby si sa nesnažil ovládať druhých.
Narodil som sa v maštali, hovorí Boh, aby si sa naučil posväcovať každé prostredie.
Narodil som sa v jasliach, hovorí Boh, aby si pochopil, že chcem byť prístupný pre všetkých.
Narodil som sa pre lásku, hovorí Boh, aby si nikdy nepochyboval o mojej láske.

Dnes spása prišla do tohto domu.
Radujme sa a veseľme, lebo Boh sa rozhodol prebývať medzi nami.

Z Evanjelia podľa Lukáša (2, 15-17)
Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.

Dnes zázraky sa množia, bohatstvo narastá, pretože sa otvoril poklad. Tá, ktorá porodila je matkou aj pannou, Ten, ktorý sa narodil je Boh aj človek. Musíme skryť tento poklad v poli (Mt 3,44): zásnuby matky ukrývajú očiam sveta panenské počatie. Ukry, o Mária, áno, ukry jas slnka, ktoré vychádza: polož tvoje dieťa do jasieľ, obvi ho plienkami, pretože tieto plienky sú naším najväčším bohatstvom. Plienky Spasiteľa sú vzácnejšie než purpur; jeho jasle sú slávnejšie než tróny ozdobené zlatom; chudoba Krista prevyšuje hodnotu každého šťastia a každého pokladu. (Sv. Bernard)

Modlime sa: Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám srdce pokorné, aby sme sa tak ako pastieri dokázali skláňať pred tebou a to aj keď sa ukrývaš v biednych, chorých a opustených, aby sme raz s nimi všetkými mohli sa tešiť z pohľadu na tvoj trón v sláve. Skrze Krista nášho Pána.

 

26. december  Sviatok sv. Štefana

Sv. Štefan, prvý u diakonov, oroduj za nás!
Sv. Štefan, plný Ducha Svätého, oroduj za nás!
Sv. Štefan, ktorého slovám nikto nemohol odporovať, oroduj za nás!
Sv. Štefan, ktorý si videl otvorené nebo, oroduj za nás!
Sv. Štefan, umučený kameňovaním, oroduj za nás!
Sv. Štefan, ktorý si sa modlil za svojich mučiteľov, oroduj za nás!
Sv. Štefan, slávny prvomučeník, oroduj za nás!

Rozjasni svoju tvár nad svojimi sluhami
A zachráň nás vo svojom milosrdenstve

Zo Skutkov apoštolov  (Sk 7,55-60)
Štefan plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“ Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ A len čo to povedal, zomrel.

Držíme ešte v náručí Syna Panny, anjeli ešte spievajú slávu Bohu a pastieri sa radujú... Kto by mohol odvrátiť zrak od tohto narodenia? Zatiaľ čo sme ohromení týmto výjavom, Štefan, plný milosti a pravdy „koná veľké divy a znamenia medzi ľudom“. Azda sa máme vzdialiť od Kráľa, aby sme otočili svoj zrak na vojaka? K tomu nás vyzýva samotný Kráľ. Syn Kráľa s bolesťou vo svojom srdci, pomáha v bitke svojmu víťaznému vojakovi. Štefan plný milosti a sily, zahalený milosťou chránený božou mocou, robí veľké divy a znamenia. Duch Boží sa zmocnil mučeníka. Pán stoji pri tom, ktorý stojí; bojuje s tým, kto bojuje; je kameňovaný s tým, kto je kameňovaný... Áno, prvom si zaslúži prvé miesto medzi mučeníkmi ten, ktorý vyjadril takú obdivuhodnú podobnosť s Pánom zaveseným na kríži. Štefan mocne zvolá: „Pane, odpusť im...“ Mocné je jeho zvolanie lebo mocná je jeho láska. A usne v Pánovi... odpočíva v náručí Boha. (Elredo di Rievaulx)

Modlime sa: Dobrý Bože, nech je nám príklad sv. Štefana, ktorý modlitbou chcel obrátiť tých, ktorých nedokázal obrátiť slovami, povzbudením a príkladom v každom našom apoštolskom snažení. Skrze Krista nášho Pána.

 

27. december  Sviatok sv. Jána Evanjelistu

Sv. Ján Evanjelista, milovaný učeník Pána, oroduj za nás!
Sv. Ján Evanjelista, ktorý si bol svedkom Pánovej slávy, oroduj za nás!
Sv. Ján Evanjelista, ktorý si smel spočinúť na Pánovej hrudi, oroduj za nás!
Sv. Ján Evanjelista, ktorý si sprevádzal Pána v Getsemanskej záhrade, oroduj za nás!
Sv. Ján Evanjelista, ktorý si vytrval pod Krížom až do konca, oroduj za nás!

Zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám
Večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.

Z Evanjelia podľa Lukáša (9, 28-30.34-35)
Asi o osem dní po týchto slovách vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia - boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. (...) Utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas: "Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!"

Spasiteľ túži, aby pri jasliach bol aj ten, ktorý mu bol obzvlášť drahý počas života: Ján, učeník, ktorého Ježiš miloval. Poznáme ho ako osobu panickej čistoty. Pretože bol čistý, zapáčil sa Pánovi. Mohol si oddýchnuť na Ježišovom srdci a začať zjavovať tajomstva Božského Srdca. Ako Otec vydal svedectvo o svojom Synovi slovami: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho“, zdá sa, že Božie Dieťa tak chce ukázať na svojho milovaného apoštola a povedať nám: „Žiadne kadidlo nie je mi tak milé ako čisté srdce, ktoré sa daruje s láskou. Počúvajte toho, ktorý smel uvidieť Boha, lebo mal srdce čisté.“ Prítomnosť Jána pri jasliach Pána nám hovorí: pozrite, čo je pripravené pre tých, ktorý sa obetujú Bohu s čistým srdcom. Všetka nevyčerpateľná plnosť Ježišovho života – božská aj ľudská – je nepochopiteľne ponúknutá na výmenu. Poďte a pite z prameňov života, ktorým Pán dáva tiecť pre smädných. Slovo sa stalo telom a leží pred nami ako novonarodené Dieťa. (sv. Edith Stein)

Modlime sa: Božský Učiteľ, svätý Ján smel spočinúť na tvojej hrudi a tešiť sa tvojej láske, dopraj aj nám prežívať tieto vianočné sviatky so srdcom čistým ako mal Ján, aby sme raz spolu s ním mohli spočinúť v tvojej radosti, ktorú si pripravil pre všetkých čo ťa milujú. Skrze Krista nášho Pána.

 

28. december  Sviatok sv. Neviniatok

Sväté Neviniatka, prví svedkovia novonarodeného Kráľa, orodujte za nás!
Sväté Neviniatka, nemí ohlasovatelia blížiaceho sa Božieho kráľovstva, orodujte za nás!

Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme.
Teba, Pane, chváli vznešený zástup mučeníkov.

Z Evanjelia podľa Matúša  (Mt 2, 16-18)
Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“

Milovaní bratia, dnešné evanjeliu, o vzácnej smrti Neviniatok, Kristových mučeníkov, je pre nás sväté a obracia našu myseľ k k slávnej smrti všetkých mučeníkov. To že Neviniatka boli zabité ako deti má pre nás význam: ku sláve mučeníctva na prichádza prostredníctvom pokory a nemôže dať život za Krista nik iný, iba ten, kto sa obrátil a stal sa dieťaťom. Nenariekajme viac nad ich smrťou, ale tešme sa, pretože dosiahli zaslúženú palmu.

Modlime sa: Nebeský Otče, dnes ťa betlehemské deti oslávili nie slovami, ale mučeníckou smrťou; udeľ nám milosť, aby sme vieru, ktorú vyznávame ústami, dosvedčovali aj svojím životom. Skrze Krista nášho Pána.

 

29. december  Piaty deň v oktáve Narodenia Pána

Narodil som sa v noci, hovorí Boh, aby si veril, že môžem prežiariť každú skutočnosť.
Narodil som sa ako osoba, hovorí Boh, aby si sa nikdy nehanbil byť sám sebou.
Narodil som sa v jednoduchosti, hovorí Boh, aby si prestal byť zložitý.
Narodil som sa pokorne, hovorí Boh, aby si sa mohol vyhýbať každému predvádzaniu.
Narodil som sa pre Teba, hovorí Boh, aby som Ťa mohol priviesť do Otcovho domu.

Zošli svoje svetlo a svoju pravdu;
ony nech nás sprevádzajú a privedú do tvojich stánkov.

Z Evanjelia podľa Lukáša  (Lk 2, 16-18)
Z vnuknutia Ducha prišiel Simeon do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Vtedy sa ukryl pred očami tých, ktorí si namýšľali, že sú múdri a opatrní, ale zjavil sa maličkým. Pastierok, ktorým anjel povedal: „Toto bude pre vás znamením“. On je pre vás – pokorných a poslušných – pre vás, ktorí sa nepýšite márnou slávou, ale dňom i nocou rozjímate o zákone Pánovom. Hľa, znamenie pre vás! Znamenie prisľúbené anjelmi, očakávané národmi, predpovedané prorokmi; teraz ho Boh dal a ho zjaví... Aké teda znamenie? Znamenie odpustenia, milosti, pokoja, pokoja, ktorý nebude mať konca. Toto vám bude znamením: dieťa zavinuté v plienkach, ktoré leží v jasliach. Je bozkom Boha, prostredník medzi Bohom a ľuďmi, Ježiš človek a Kristus, ktorý žije a kraľuje na veky. (Sv. Bernard)

Modlime sa: Všemohúci a neviditeľný Bože, príchodom Ježiša Krista, pravého Svetla, rozptýlil si temnoty sveta; dobrotivo pozri na nás a daj, aby sme dôstojne oslavovali narodenie tvojho Syna. Skrze Krista nášho Pána.

 

30. december  Sviatok sv. Rodiny

Ježiš, Mária, Jozef, Svätá rodina, milujem vás!
Ježiš, Mária, Jozef, Syn, matka a hlava Svätej rodiny, milujem vás!
Ježiš, Mária, Jozef, Božské dieťa a najčistejší snúbenci, milujem vás!
Ježiš, Mária, Jozef, obnovitelia rozvrátených rodín, milujem vás!
Svätá Rodina, poslušná Božiemu zákonu,  milujem vás!
Svätá Rodina, dokonalý vzor kresťanských rodín,  milujem vás!
Svätá Rodina, chudobná na majetky ale bohatá na čnosti,  milujem vás!

Svätý Jozef, vzor otcovskej starostlivosti, oroduj za nás!
Svätá Mária, vzor materskej lásky, oroduj za nás!
Ježišu, vzor synovskej oddanosti, zmiluj sa nad nami!

V našich srdciach nech vládne Kristov pokoj.
Kristovo slovo nech v nás bohato prebýva.

Z Evanjelia podľa Lukáša  (Lk 2, 27-30)
Z vnuknutia Ducha prišiel Simeon do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Pre verné manželstvo Jozefa a Márie si obidvaja zasluhujú byť nazývaní rodičia Krista: nie iba ona bola nazývaná matkou, ale aj on, nakoľko bol Snúbencom jeho matky, bol nazývaný jeho otcom. Jozef podľa ducha a Mária podľa tela, obidvaja boli rodičia jeho pokory nie jeho veľkosti, jeho slabosti nie božskosti. Poviete, že Jozef nesplodil Ježiša podľa prirodzenosti? A vari samotná Mária počala podľa prirodzenosti? Teda: to čo Duch Svätý spôsobil, spravil to pre oboch. Veď podľa Matúša bol Jozef „muž spravodlivý“. Boli spravodliví, nevesta aj ženích. Duch Svätý spočinul na ich spoločnej spravodlivosti a dal Syna obidvom. (Sv. Augustín)

Modlime sa: Nebeský Otče, ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach, a tak dosiahli večnú blaženosť v tvojom nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána.

 

31. december  Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána

Matka ho nosila v lone, my ho nosíme v srdci.
Panna otehotnela, keď sa v nej vtelil Kristus, naše srdce nech otehotnie vierou v Krista.
Ona porodila Spasiteľa, naša duša nech porodí spásu a chválu.
Nech nezostanú naše duše neplodné, ale nech sa stanú plodnými pre Boha. (sv. Augustín)

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.
Ak ho prijmeme, dá nám moc stať sa Božími deťmi.

Z Evanjelia podľa Jána (1, 9-11)
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

Jedine Panna Mária mohla počať Ježiša vo svojom lone, avšak všetci ho môžu s láskou nosiť vo svojom srdci. Blahoslavená, preblahoslavená je teda žena, ktorá mohla deväť mesiacov nosiť Ježiša vo svojom lone. Ale blahoslavení sme aj my, ak sa ho snažíme neustále nosiť vo svojom srdci. Obdivuhodné bolo Kristovo počatie v Máriinom lone, ale skutočnosť, že sa stáva hosťom nášho srdca, by nás nemala udivovať o nič menej. Panna počala Krista vo svojom tele, my ho nosíme v srdci. Mária ponúkala Kristovým perám mlieko svojich pŕs, a my mu môžeme stále znovu ponúkať pokrm dobrých skutkov, ktoré sú jeho skutočnou rozkošou. (sv. Peter Damiani)

Modlime sa: Dobrotivý Otče, narodenie tvojho Syna utvorilo nový a dokonalý vzťah ľudí k tebe; prosíme ťa, daj, aby sme aj my patrili medzi jeho verných, lebo on je Spasiteľ celého ľudstva. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

 

1. január  Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Otec mu dal božstvo, matka ľudskú prirodzenosť; Otec mu dal vznešenosť, matka slabosť.
Porodila svojho Syna – Emanuela, čo znamená „Boh s nami“, kto je teda proti nám?
Ako hovorí Izaiáš: „Na jeho hlavu položil prilbu spásy“ (59,7).
Prilba je ľudstvo, hlava je božstvo, hlava je ukrytá pod prilbou, božstvo je ukryté pod ľudstvom.
Teda žiadna bázeň: víťazstvo je na našej strane, pretože na našej strane je Boh v zbrojí.
Vďaka ti, o slávna Panna, pretože pre tvoju zásluhu je Boh s nami.

A Slovo sa telom stalo
A prebývalo medzi nami.

Z Evanjelia podľa Lukáša  (Lk 2, 16-19)
Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Tebe, blažená Panna, nech je chvála, sláva, pretože sme boli naplnení dobrom tvojho domu; teda tvojho lona. My, ktorí sme predtým boli prázdni, sme naplnení, my, ktorí sme predtým boli chorí, sme zdraví, my, ktorí sme predtým boli zlorečení, sme požehnaní, pretože ako je napísané vo Veľpiesni: „To čo pochádza od teba, je raj.“ (4,13) Ó, ty žena šťastnejšia než všetky ostatné, ktorá si mala Syna v spoločenstve s Bohom Otcom! Akou radosťou by zažiarila chudobná žena, ktorá by mala Syna s vládcom tohto sveta? Neporovnateľne väčšia je sláva Márie, ktorá sa delí o Syna s Bohom Otcom. (Sv. Anton Paduánsky)

Modlime sa: Večný Otče, narodením tvojho Syna z Panny Márie poskytol si ľuďom večnú spásu; prosíme ťa, daj, aby sme vždy aj v tomto novom roku pociťovali účinky jej orodovania, veď skrze ňu sme dostali Pôvodcu života, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

 

pripravila: S. Caritas OSF
ilustračný obrázok: kumran.sk

Ďalej