« Назад

4. deň deviatnika pred sviatkom sv. Františka (28.9.)

(Putovanie do Fonte Colombo)

Pútnické miesto Fonte Colombo sa nachádza vo vzdialenosti 25 km od Rieti. Názov
pútnického miesta sa odvodzuje od latinského Fons Columbarum - Prameň holubov.
Takto nazval sv. František malý pramienok, ktorý vyvieral na úpätí vrchu, keď sem
prišiel prvýkrát v roku 1217. Na tomto mieste sa v roku 1223 svätec postil 40 dní
o chlebe a vode, kým spísal a upravil regulu pre svoju rehoľu, ktorú bulou
29.novembra 1223 potvrdil pápež Honorium III.

Z Potvrdenej reguly
Honórius, biskup, sluha sluhov Božích, milovaným synom, bratovi Františkovi
a ostatným bratom z Rádu menších bratov, pozdrav a apoštolské požehnanie. Býva
zvykom Apoštolskej stolice prejavovať priaznivú ochotu zbožným prianiam
a ušľachtilým túžbam žiadateľov. Preto, milovaní synovia v Pánovi, naklonený vašim
zbožným prosbám, regulu vášho rádu, schválenú našim predchodcom blahej pamäti
pápežom Inocentom, obsiahnutú v tomto liste, vám apoštolskou autoritou
potvrdzujeme a ochranou tohto listu zabezpečujeme. Znie takto: Regula a život
menších bratov je: zachovávať sväté evanjelium nášho Pána Ježiša Krista životom
v poslušnosti, bez vlastníctva a v čistote. Brat František sľubuje poslušnosť a úctu
pánu pápežovi Honóriovi a jeho kanonicky zvoleným nástupcom a rímskej Cirkvi.
Ostatní bratia sú zaviazaní poslúchať brata Františka a jeho nástupcov.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM:
Antifonárka: Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Aby sme mali Ducha Pánovho
Všetci: oroduj za nás u Pána
Antifonárka: Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému
Všetci: : Chudobný a pokorný sv. otec František * oroduj za nás u Pána

Foto: S.Františka Čačková OSF

 

Комментарии