« Назад

Modlitby pri adventnom venci - 1. týždeň (2016)

Modlitby pri adventnom venci - 1. týždeň (2016)

Nedeľa 27. november 2016                      Bdejte!

Príď, Pane! Príď do noci, ale v našom srdci je stále noc: preto prichádzaj stále!
Príď v tichu, ale my často nevieme a nemáme si čo povedať, preto, prichádzaj stále!
Príď, keď sa cítime sami, ale my sa často tak cítime, preto prichádzaj stále!

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
A daj nám svoju spásu.

Z evanjelia podľa Matúša (34, 42-44)
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kristus nemôže byť naprogramovaný: musí byť stále očakávaný. Advent nás pozýva utvoriť v našom živote priestor pre jeho prítomnosť. Bdelosť nás učí čítať udalosti každodenného života a objavovať v nich „príchod“ Pána.

Modlime sa: Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj nám ochotu konať dobré skutky a pomáhaj nám kráčať v ústrety Kristovi tak, aby nás pri svojom druhom príchode postavil po svojej pravici a voviedol do nebeského kráľovstva. Skrze Krista nášho Pána.

 

Pondelok 28.november                                                                                                                 

Neboj sa: násilie, nespravodlivosť, rozdelenie a vojny
nemôžu byť posledným slovom v našej histórii.
Keď príde Pán Ježiš, on zhromaždí národy v jednote a pokoji.
Ty však kráčaj vo svetle Pánovom, aby si bola dnes tvorcom pokoja
v tvojej komunite a v tvojom okolí.

Príď, Pane, a osloboď nás.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

Z knihy proroka Izaiáša (2,5)
On bude súdiť národy a naprávať početné kmene, takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju. Hor‘ sa, dom Jakubov, kráčajme vo svetle Pánovom!

Sestry, slávme ako sa patrí, s veľkou horlivosťou ducha, príchod Pána; so živou radosťou z daru nám daného a hlbokým uznaním za lásku nám prejavenú. Neuvažujme iba nad prvým príchodom Pána, keď on prišiel na svet aby hľadal a zachránil, čo bolo stratené, ale uvažujme aj nad jeho druhým príchodom, keď sa vráti aby nás zjednotil so sebou navždy. Urobte predmetom kontemplácie dvojitý príchod Krista, uvažujúc nad tým, čo nám dal pri prvom a nad tým, čo nám prisľúbil pri druhom príchode. (Sv. Bernard)

Modlime sa: Pane, ty si obdivoval vieru stotníka, daruj nám takú živú vieru, ktorá nás dovedie k hostine, ktorú ty pripravuješ pre všetky národy. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

 

Utorok 29. november                                                                                                                      

Necíť sa nikdy natoľko chudobná, žeby si si nezasluhovala vyvolenie a lásku Boha.
Necíť sa nikdy natoľko bohatá, žeby si si myslela, že nepotrebuješ Boha.
Keď Pán Ježiš príde zjaví v plnosti svoju lásku k chudobným a biednym.

Príď, Pane, so svojou slávou a láskou.
Osvieť naše oči, aby sme ťa spoznali v našich bratoch.

Z evanjelia podľa Lukáša (10,21)
Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“

V stvorení som prijal obraz Boží, ale nedokázal som ho zachovať neporušený. Boh teda prijal moju ľudskú prirodzenosť, aby zachránil mňa, ktorý som bol stvorený na jeho obraz, a aby mne, smrteľnému, daroval svoju nesmrteľnosť. Boh sa stal človekom a zomrel, aby som ja získal život. (sv. Gregor Naziánsky)

Modlime sa: Otče, Pán neba i zeme, ty si sa chcel zjaviť maličkým, daruj nám jednoduchosť pohľadu a srdca, aby sme spoznali a zakúšali radosť, že ťa môžeme vidieť v tvojom Synovi, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

 

Streda 30. november          Sviatok apoštola Ondreja

Apoštol Ondrej, brat Šimona Petra, oroduj za nás!
Apoštol Ondrej, učeník Jána Krstiteľa, oroduj za nás!
Apoštol Ondrej, nasledovník Ježiša, oroduj za nás!
Apoštol Ondrej, rybár ľudí, oroduj za nás!
Apoštol Ondrej, ktorý privádzal druhých k Mesiášovi, oroduj za nás!
Apoštol Ondrej, muž ochotného ducha, oroduj za nás!

Príď, Pane, zachráň svoj ľud.
Daj aby sme boli pripravení na stretnutie s tebou.

Z evanjelia podľa Jána (1,40-42)
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená Kristus.  A priviedol ho k Ježišovi.

Keď Ondrej zostal u Ježiša a mnoho sa tam naučil, neutajil tento poklad v sebe, ale behom sa ponáhľal k svojmu bratovi, aby urobil na ňom účastným aj jeho. Všimni si, čo povedal svojmu bratovi: „Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Kristus.“ Vidíš, ako tu ohlasuje, čo sám za krátky čas pochopil? A prezrádza schopnosť Učiteľa, ktorý ich vedel o tom presvedčiť, ale aj ich nadšenie a svedomitosť, s akou sa hneď od začiatku usilovali poznať ho. Toto Ondrejovo slovo vychádza zo srdca, ktoré úprimne túži po Kristovom príchode, očakáva, že príde z neba, a keď sa už zjavil, plesá radosťou a ponáhľa sa zvestovať túto veľkú udalosť aj ostatným. Je prejavom bratskej dobroprajnosti, pekného rodinného vzťahu a úprimnej lásky pomáhať si navzájom v duchovných veciach. (sv. Ján Zlatoústy)

Modlime sa: Všemohúci Bože, svojej Cirkvi si dal svätého apoštola Ondreja za zvestovateľa viery a duchovného pastiera; vyslyš naše prosby a daj, aby Cirkev aj v dnešných časoch cítila moc jeho orodovania. Skrze Krista nášho Pána.

 

Štvrtok 1. december                                                                                                                    

Nemaj strach vsadiť svoj život a svoju budúcnosť na vieru.
Opora, štít, ochrana, bašta, skala:
takto sa ti Pán zjaví keď príde.
Ži v tejto viere postavenej na Božej vernosti,
a živenej poslušnosťou a láskou.

Daj nám, Pane, tvoju spásu
Daj nám, Pane, tvoje víťazstvo.

Z Evanjelia podľa Matúša (7,24)
A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

Stále, ale predovšetkým v momentoch ťažkosti, každý z nás hľadá istotu a pevný bod. Iba Boh je neochvejnou skalou, na ktorej môže postaviť všetky naše diela. Ale na budovanie na skale nepostačujú zbožné slová alebo iba počúvanie Slova: je potrebné skonkretizovať ich cez skutky v našom každodennom živote.

Modlime sa: Dobrý Bože, ty si nás učil, že brány tvojho kráľovstva sa neotvoria tým, ktorí sa uspokoja volať ťa „Pane“. Daj, aby celý náš život bol postavený na skutočnom napĺňaní tvojej vôle, aby sme mohli byť prijatí v tvojom kráľovstve. Skrze Krista nášho Pána.

 

Piatok 2. december                                                                                                                      

Ak si myslíš, že si rozumným človekom,
pretože veríš iba tomu čo vidíš a čoho sa dotýkaš, mýliš sa.
Skutočnosť je oveľa hlbšia a väčšia ako to, čo vidíš a môžeš pochopiť.
Nechaj si Ježišom otvoriť oči a spraviť tvoj pohľad prenikavejším, On je svetlom sveta.
Keď príde, otvoria sa oči slepým a zjaví sa sláva a dobrota Pánova.

Príď, Pane, navštív nás
prežiar naše tmy a veď naše kroky.

Z Evanjelia podľa Matúša (9,27-30)
Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili.

Pozri, Pane, a vypočuj nás, osvieť nás, ukáž sa nám. Daruj nám seba samého, pretože bez teba sa nám vodí zle. Zmiluj sa nad našimi námahami: nedokážeme nič bez teba. Nauč ma hľadať ťa a ukáž sa mi, keď ťa hľadám: nemôžem ťa hľadať, keď ma to ty nenaučíš a nemôžem ťa nájsť, keď sa mi ty neukážeš. Daj, aby som ťa hľadal túžiac po tebe a túžil po tebe hľadajúc ťa. Nech ťa nachádzam milujúc ťa a nech ťa milujem nachádzajúc ťa.  (sv. Anselm)

Modlime sa: Pane Ježišu, naše svetlo a naša spása, ty si zdravil oči dvoch slepcov, ktorí za tebou kričali pozdĺž cesty. Daj každému jednému z nás nový pohľad, ktorý prenikne a rozpozná autentické znaky tvojho kráľovstva, v ktorej ti žiješ s Otcom a s Duchom svätým po všetky veky vekov.

 

Sobota  3. december                                                                                                                    

Nechaj sa vytiahnuť zo svojich smútkov,
nechaj sa potešiť, dovoľ, aby sa niekto staral o teba.
Pán, keď príde, zotrie z očí každú slzu, ošetrí každú rany, vyrieši každý smútok.
Nauč sa čakať ho v nádeji aby si ho rozpoznal už dnes v svojom živote
a zaniesol druhým gestá jeho útechy a solidarity.

Príď , Pane,
a daruj nám tvojho Ducha Tešiteľa.

Z Evanjelia podľa Matúša (9,35-38)
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Pán je blízko, nebojte sa ničoho. Pán je stále blízko tým, ktorí ho vzývajú s úprimným srdcom, so silnou vierou, pevnou nádejou a dokonalou láskou: on vie čo potrebujeme ešte pred tým, ako ho o to prosíme, je stále pripravený prísť na pomoc v každej potrebe tým, ktorí mu verne slúžia. (sv. Ambróz)

Modlime sa: Otče, náš večný pastier, tvoj Syn mal súcit so zástupmi bez pastiera. Vzbuď mnohých túžbu pracovať v tvojej vinici, aby na každom mieste mohla byť ohlasovaná radostná zvesť evanjelia a aby ľudia mohli spoznať tvoju vôľu oslobodiť každého človeka z jeho biedy. Skrze Krista, nášho Pána.

 

pripravila S. Caritas OSF

ilustračný obrázok: http://ryannreyes.tumblr.com/

Комментарии