« Назад

Sedemradostný františkánsky ruženec

Sedemradostný františkánsky ruženec

(s rozjímaniami)

Františkánsky (sedemradostný) ruženec má svoj pôvod v legende, podľa ktorej istý nábožný mladík zdobil denne kvetmi obraz Panny Márie. Keď vstúpil do noviciátu, nemohol to ďalej vykonávať. Vo svojej prostote si myslel, že ho Panna Mária zbaví svojej lásky a veľmi tým trpel. Avšak Matka Božia sa mu zjavila, potvrdila jeho povolanie do Rádu a žiadala, aby jej miesto kvetín denne obetoval 72 Zdravasov  rozdelených na desiatky (v zmysle kresťanskej tradície, podľa ktorej sa Panna Mária dožila 72 rokov) a aby pri nich rozjímal o jej siedmich radostiach. Stalo sa to okolo roku 1420. Táto pobožnosť sa rýchlo rozšírila po celom františkánskom svete, najmä zásluhou sv. Jána Kapistránskeho.

 

Prosby k preddesiatku

1. ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
2. ktorý nech posilňuje našu nádej.
3. ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá

1. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou z Ducha Svätého počala.
... Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno Panny bolo Mária. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Ježiš. Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1, 26-27.30-31.38)

Vtelenie pochádza od prvého pôvodcu, ktorý napravuje nadovšetko príhodným spôsobom, a ten spočíva v tom, aby liek zodpovedal chorobe ako jej protiklad. Keď teda ľudský rod upadol kvôli diablovmu zvádzaniu a pre súhlas oklamanej ženy ... bolo potrebné aby tu bol ako protiklad dobrý anjel nabádajúci k dobru a Panna súhlasiaca s ponúkaným dobrom ... Preto teda ako žena oklamaná diablom, v žiadostivosti poznaná mužom a porušená, odovzdala všetkým chorobu a smrť, tak zasa aby žena poučená anjelom a posvätená; zatienená Duchom Svätým, bez akejkoľvek porušenosti mysle i tela, porodila potomka, ktorý by všetkým, ktorí k nemu prichádzajú, daroval milosť, zdravie a život. (Sv. Bonaventúra: Breviloquium III/3,)

Volajme spoločne: Mária, pokorná služobnica Pána, vypros nám poddajné srdce.

U svojho Syna, ktorý sa pôsobením Ducha Svätého vtelil do tvojho lona.
Mária, pokorná služobnica Pána, vypros nám poddajné srdce.

Keď Božia vôľa mení naše plány.
Mária, pokorná služobnica Pána, vypros nám poddajné srdce.

Keď sa vzpierame Božiemu hlasu a povolaniu.
Mária, pokorná služobnica Pána, vypros nám poddajné srdce.

Keď náš egoizmus prehlušuje volanie chudobných a biednych o pomoc.
Mária, pokorná služobnica Pána, vypros nám poddajné srdce.

 

2. ktorého si, nepoškvrnená Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. (Lk 1,39-42)

Táto evanjeliová udalosť je plná radosti z Boha, bohatého na milosrdenstvo, ktorý pamätá na svoju zmluvu, na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim. Boh navštívil Máriu a ona sa vydáva na návštevu Alžbety. V Márii Boh naozaj navštívil a vykúpil svoj ľud a prostredníctvom Márie pokračuje v tomto diele spásy. Jej prítomnosť bude odteraz zdrojom radosti pre všetkých.

Volajme spoločne: Mária, Matka putujúcich, prines nám Ježiša.

Ty, ktorá si s láskou priniesla Ježiša so do domu Alžbety a Zachariáša.
Mária, Matka putujúcich, prines nám Ježiša.

Keď sa v našich rodinách vzďaľujeme od Boha.
Mária, Matka putujúcich, prines nám Ježiša.

Keď sa túlame životom a nenachádzame zmysel ničoho.
Mária, Matka putujúcich, prines nám Ježiša.

Keď sa cítime sami, zabudnutí, oklamaní.
Mária, Matka putujúcich, prines nám Ježiša.

 

3. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou v Betleheme porodila.
Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy ... (Gal 4,4) Svätý František slávieval s nevýslovnou radosťou sviatok narodenia Dieťaťa Ježiša. Nazýval ho sviatkom sviatkov, pretože nám pripomína ako sa Boh, Pán všetkej velebnosti, stal malým Dieťaťom a spočinul na ľudskom srdci. Chcel, pokiaľ to je možné, vidieť na vlastné oči tú trpkú núdzu, ktorú musel znášať, keď sa ako Dieťa narodil a ležal v jasliach, na sene. Postavili teda jasle, priniesli seno, priviedli vola i oslíka. Je uctená prostota, povýšená chudoba, zvelebená pokora a z dedinky Greccio sa stal nový Betlehem. Noc je jasná ako deň a ľudia i zvieratá sa cítia blažene. Bratia spievajú a prinášajú tak Bohu náležitú chválu; celá noc jasá čistou radosťou.

Volajme spoločne: Ježišu, narodený v chudobe a pokore, klaniame sa ti.

Ježišu, narodený z Márie v Betleheme.
Ježišu, narodený v chudobe a pokore, klaniame sa ti.

Denne k nám prichádzaš v pokornej podobe chleba na oltár.
Ježišu, narodený v chudobe a pokore, klaniame sa ti.

Ježišu, neustále prítomný vo svätej Eucharistii.
Ježišu, narodený v chudobe a pokore, klaniame sa ti.

Ježišu, daj, aby manželia dokázali s láskou a zodpovedne prijať dar detí.
Ježišu, narodený v chudobe a pokore, klaniame sa ti.

 

4. ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou trom kráľom ku klaňaniu predstavila.
... (mudrci) kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2, 9-11) Evanjeliový príbeh predstavuje adoráciu mudrcov novonarodenému kráľovi, hoci títo nepatrili k vyvolenému ľudu – Izraelu; Mária sa ticho zúčastňuje na tejto adorácii národov. Mudrci si zároveň ctia chudobu a pokoru kráľa, ktorý sa narodil v tak skromných, ba až núdznych, podmienkach. Svätý František nazýval čnosť chudoby kráľovskou, pretože na Kráľovi a Kráľovnej tak nádherne zažiarila.

Volajme spoločne: Mária, Panna chudobná, vypros nám lásku k chudobe.

Keď sa ženieme za majetkom a zabúdame na Boha.
Mária, Panna chudobná, vypros nám lásku k chudobe.

Keď túžba po stále nových a modernejších veciach nám spaľuje srdce.
Mária, Panna chudobná, vypros nám lásku k chudobe.

Keď sa nám v srdci udomácňuje závisť a neprajnosť druhým.
Mária, Panna chudobná, vypros nám lásku k chudobe.

Keď si vystačíme sami a zatvárame si srdcia pred biednymi.
Mária, Panna chudobná, vypros nám lásku k chudobe.

 

5. ktorého si, nepoškvrnená Panna, s radosťou v chráme našla.
Keď mal (Ježiš) dvanásť rokov, tiež išli (jeho rodičia do Jeruzalema) ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.  (Lk 2,42-43.46-47) Radostná aj dramatická zároveň je pre Máriu a Jozefa udalosť 12 ročného Ježiša v chráme,  zatiaľ čo on sa plne venuje veciam Otca. Máriina radosť z nájdenia Ježiša, prevýšila bolesť z hľadania Ježiša a v tichu a skrytosti Nazareta mohla potom kontemplovať jeho tvár.

Volajme spoločne: Klaniame sa ti a ďakujeme ti.

Pane Ježišu, nájdený po troch dňoch v chráme.
Klaniame sa ti a ďakujeme ti.

Ježišu, ktorý si bol poslušný Márii a Jozefovi.
Klaniame sa ti a ďakujeme ti.

Pane Ježišu, učiteľ múdrosti.
Klaniame sa ti a ďakujeme ti.

Pane Ježišu, poteš mamy, ktoré s úzkosťou očakávajú návrat svojich detí.
Klaniame sa ti a ďakujeme ti.

 

6. ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou prvá po jeho zmŕtvychvstaní pozdravila.
... ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť (Rim 8,17-18) Túto tradíciu, hoci Sväté Písmo o nej nehovorí, spomínajú už niektorí východní cirkevní otcovia kresťanského staroveku. V dvanástom storočí sa objavuje aj na Západe a svätý Anton Paduánsky ju spomína vo svojej kázni o Pánovom vzkriesení: „Blahoslavená Panna ... neopustila jeho hrob ... ale v slzách a bdení tam zotrvávala a tak ho smela vidieť ... ako prvá zo všetkých ...“ Svätý Anton však na inom mieste uvažuje o základnej podmienke stretnutia sa s osláveným Pánom; a tou je spoluúčasť na jeho utrpení. Svätý Otec Ján Pavol II. V jednej zo svojich audiencií povedal: že prvými svedkami zmŕtvychvstania boli z Ježišovej vôle ženy, ktoré zostali verné pri päte kríža a teda boli pevnejšie vo viere a tak Najsvätejšia Panna prítomná na Kalvárii a vo Večeradle na Turíce bola pravdepodobne privilegovaným svedkom aj Kristovho zmŕtvychvstania a tak naplnila svoju účasť vo všetkých podstatných chvíľach Veľkonočného tajomstva.

Volajme spoločne: Panna verná, veď nás k tvojmu Synovi.

Keď sa pokušenie a hriech vkráda do nášho života.
Panna verná, veď nás k tvojmu Synovi.

Keď nevieme kde hľadať odpovede na naše najhlbšie otázky.
Panna verná, veď nás k tvojmu Synovi.

Keď si myslíme, že si vystačíme vo všetkom a modlitba sa nám zdá nepotrebná.
Panna verná, veď nás k tvojmu Synovi.

Keď cítime, že Ježiš nás pozýva k nasledovaniu.
Panna verná, veď nás k tvojmu Synovi.

 

7. Ktorý ťa, nepoškvrnená Panna, s radosťou do neba vzal a za kráľovnú neba i zeme korunoval.
Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (Zjv 12,1) Pri nanebovzatí bola Mária s telom i dušou vyzdvihnutá do slávy svojho Syna a tak nám zjavuje budúcnosť, ktorá je pripravená pre spravodlivých. Mária korunovaná slávou žiari ako Kráľovná anjelov a svätých, je predobrazom a vrcholom putovania Cirkvi aj každého kresťana jednotlivo. S materinskou láskou sa stará o bratov svojho Syna, čo ešte putujú a nachádzajú sa v rozličných nebezpečenstvách a úzkostiach, dokiaľ sa nedostanú do blaženej vlasti. Sv. František zahŕňal nevýslovnou láskou, na jej oslavu spieval chvály a ustanovil ju za Ochrankyňu rádu.

Volajme spoločne: Nanebovzatá Panna Mária, prihováraj sa za nás.

U svojho Syna, ktorý korunuje slávou svojich svätých.
Nanebovzatá Panna Mária, prihováraj sa za nás.

U svojho Syna, ktorý je radosťou vyvolených.
Nanebovzatá Panna Mária, prihováraj sa za nás.

U svojho Syna, ktorý je odmenou spravodlivých.
Nanebovzatá Panna Mária, prihováraj sa za nás.

Aby sme ako ty dosiahli večnú vlasť po našom životnom putovaní.
Nanebovzatá Panna Mária, prihováraj sa za nás.

 

Modlitba na úmysel  Svätého Otca: Otče náš... Zdravas'... Sláva...

Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, pápeža M., svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Amen.

(pripravila S. Caritas)
ilustračný obrázok: ihradio.com

Комментарии